พล.ต.วินัย เจริญศิลป์
ผู้บัญชาการ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔


เว็บไซต์หน่วยเหนือ


กองทัพไทย

กองทัพบก

กรมยุทธศึกษา ทบ.

กองทัพภาคที่ ๒


หน่วยในพื้นที่

ศฝ.นศท.มทบ.๒๔

รพ.ค่ายประจักษ์

Link

สำนักงานตำรวจ

ข่าว


สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ทำเนียบผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔ ที่ผ่านมา

๑.พ.อ.ม.ล.เวก อิศรางกูล
พ.ศ.๒๔๘๖ – ๒๔๗๗

๒. พ.ท.หลวงชาตรี กำแพง
พ.ศ.๒๔๘๘ – ๒๔๘๙

๓. พ.อ.ถนอม จันทร์มีศรี
พ.ศ.๒๔๘๙- ๒๔๙๑

๔. พ.อ.ศิริ สามิวัสดุ
พ.ศ.๒๔๙๑-๒๔๙๓

๕. พ.อ.เข้มข้น เพิ่มกำลัง
พ.ศ.๒๔๙๓ -๒๔๙๕

๖. พ.อ.ม.ร.ว.สนั่น สุประดิษฐ์
พ.ศ.๒๔๙๕-๒๔๙๕

๗. พ.อ.เช็ค เอกสิงห์สุรศักดิ์
พ.ศ.๒๔๙๕ -๒๔๙๘

๘. พ.อ.เกรียงไกร อัตตะนันท์
พ.ศ.๒๔๙๘ -๒๕๐๐

๙.พล.จ. ทัศน์ ปุณโณฑก
พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๐๓

๑๐. พล.จ.สังคม วนะภูมิ
พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๐๔

๑๑. พ.อ.บุญ รังคะรันตน์
พ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๐๗

๑๒. พล.ต.เชื้อ สุขี
พ.ศ.๒๕๐๗-๒๕๑๐

๑๓. พล.ต.เชื้อ สุขี
พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๖

๑๔. พล.ต.สวง จินดาอินทร์
พ.ศ.๒๕๑๖ -๒๕๑๗

๑๕. พล.ต.ประศัลย์ เครือคงคา
พ.ศ.๒๕๑๗ - ๒๕๑๘

๑๖. พล.ประยูร พลอยมุกดา
พ.ศ.๒๕๑๘ - ๒๕๑๙

๑๗. พล.ต.เสนาะ สัมมาวาจ
พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๐

๑๘.พล.ต.พักตร์ มีนะกนิษฐ์
พ.ศ.๒๕๒๐-๒๕๒๑

๑๙.พล.ต.เสวี พานิช
พ.ศ.๒๕๒๑-๒๕๒๒

๒๐.พล.ต.สุรพล บรรณกิจโสภณ
พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๒

๒๑.พล.ต.อรัญ มุญจนพงศ์
พ.ศ.๒๕๒๒-๒๕๒๕

๒๒. พล.ต.พิศิษฐ์ สันตะบุตร
พ.ศ.๒๕๒๕ - ๒๕๒๘

๒๓.พล.ต.สมเจตต์ ลักขณา
พ.ศ.๒๕๒๘ - ๒๕๓๑

๒๔.พล.ต.เชษฐ รอดนุสนธิ์
พ.ศ.๒๕๓๑ - ๒๕๓๔

๒๕. พล.ต.สมาน ธัญญศิริ
พ.ศ.๒๕๓๔ - ๒๕๓๕

๒๖. พล.ต.สัมพันธ์ บุญกังวาน
พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๓๗

๒๗. พล.ต.วีรยุทธ อินทร์เนียม
พ.ศ.๒๕๓๗ – ๒๕๔๐

๒๘. พล.ต.สัมฤทธิ์ นนทะโชติ
พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๒

๒๙. พล.ต.วิชิต บุญโปร่ง
พ.ศ.๒๕๔๒ - ๒๕๔๕

๓๐. พล.ต.สุรินทร์ ทานธรรม
พ.ศ.๒๕๔๕ - ๒๕๔๖

๓๑. พล.ต.สมศักดิ์ ถาวรศิริ
พ.ศ.๒๕๔๖ - ๒๕๔๘

๓๒. พล.ต.ศักดิ์ศิลป์ กลั่นเสนาะ
พ.ศ.๒๕๔๘ - ๒๕๕๑

๓๓. พล.ต.ชูรัช เสน่ห์เมือง
พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๒

๓๔. พล.ต.ชาสร วายโสกา
พ.ศ.๒๕๕๒ - ๒๕๕๓

๓๕. พล.ต.ณรงค์ดิศ สีทาแก
พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๔

๓๖. พล.ต.ชุมพล กากแก้ว
พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๕

๓๗. พล.ต.สิทธิ จันทร์สมบูรณ์
พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๗

๓๘.พล.ต.ธนกร จงอุตส่าห์
พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๘

๓๙.พล.ต.อำนวย จุลโนนยาง
๒๕๕๘-๒๕๕๙

พล.ต.กนก ภู่ม่วง

พล.ต.ชาญชัย เอมอ่อน

       ศูนย์ประชาสัมพันธ์ มทบ.24

  มณทลทหารบกที่ ๒๔ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม จ.อุดรธานี
ผู้ดูแลระบบ ส.ท.ธีรวัฒน์ แสงขันตี 042-930211 ต่อ 27021 (กองกิจการพลเรือน)